دوره هومیان

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه آموزشی تولید علوفه هیدروپونیک

1.5 ساعت
متوسط

تولید علوفه هیدروپونیک به دلیل عدم نیاز به خاک و …

کارگاه آموزشی پرورش عروس هلندی

متوسط

بر اساس آمارهای موجود طوطی عروس هلندی بعد از مرغ …

کارگاه آموزشی اشتغال زایی با قارچ دکمه ای

1.5 ساعت
متوسط

برگزاری دوره های تخصصی برای تولیدکنندگان فعلی ارایه مشاوره های …

کارگاه آموزشی انجیر دیم

متوسط

انجیر دیم گیاهی بسیار مقاوم و سازگار با گستره وسیعی …