محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های دام سبک

ما 32 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند شاروله

1.5 ساعت
متوسط

شاروله گوسفندی گوشتی-شیری است که نژاد آن به کشور فرانسه …

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند رومانف

متوسط

بدیهی است که کشاورزی و دامپروری حفظ سنت نیست بلکه …

کارگاه آموزشی پرورش بز مورسیا

1.5 ساعت
متوسط

تاریخچه وابستگی بشر به دامداری و استفاده از فرآورده‌های آن …