نویسنده: HiAdmin

blog-01

کار در خانه تبدیل یادگیری است

در محیط های آزمون پر خطر که در بسیاری از م …

ادامه مطلب
blog-14

درجه بندی نوشتن دانش آموزان

نوشتن عالی در آغاز شروع می شود ، خواه با ایده …

ادامه مطلب
blog-13

درباره نوشتن متفاوت فکر کنیم

محدود کردن نوشتن به یک حوزه محتوایی باعث تغییر ذهنیت دانش …

ادامه مطلب
blog-04

تأثیرات یادگیری از راه دور

در محیط های آزمون پر خطر که در بسیاری از م …

ادامه مطلب